Arama :

 
Ziyaretçi Defteri Tavsiye Et Günün Haberleri Firma Rehberi Ana Sayfam Yap Sitene Ekle Seri İlanlar İletişim Künye

18 Eylül 2021 Cumartesi 09:42    

 Ziyaretçi Sayısı
Online :  2 kişi
Bugün :  127 kişi
Toplam :  1025032 kişi
Online Üyeler
ve 2 ziyaretçi
Özel hastanelerin etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunabilmesi amacıyla bir düzenlemeye gidildi.
 Reklam
Özel hastanelere yeni düzenleme
23 Eylül 2010 Perşembe 12:24
Özel hastanelerin etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunabilmesi amacıyla bir düzenlemeye gidildi.

Özel hastanelerin etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunabilmesi amacıyla bir düzenlemeye gidildi.

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, özel hastaneler, yönetmelikte asgari olarak öngörülen bina, hizmet ve personel standartlarına haiz olmak kaydıyla, 24 saat süreyle sürekli ve düzenli olarak, bir veya birden fazla uzmanlık dalında hastalara ayakta ve yatırarak muayene, teşhis ve tedavi hizmeti verecek.

Özel hastanelerde gözlem yatakları hariç en az 100 hasta yatağı bulunacak. Ancak atıl kapasiteye yol açılmaması bakımından, bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet bölgelendirmesine göre planlanan hekim sayısı ve hizmet Sağlık Bakanlığı ihtiyacı doğrultusunda Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak 50'nin altında olmamak kaydıyla 100 yatağın altında özel hastane açılmasına izin verilebilecek.

Özel hastane kadroları, bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet bölgelendirmesine göre planlanan hekim sayısı ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecek ve yatırım listesinde ilan edilecek. Özel hastaneler belirlenen kadrolarından en az yarısı sayısında klinisyen uzman ile açılabilecek ve faaliyete geçtikleri tarihten itibaren 2 yıl içinde kadrolarını tamamlayabilecek. Klinisyen uzman sayısı 4'ün altına düşen hastanelerin faaliyeti 2 yıla kadar süreyle askıya alınacak. Bu süre sonunda uzman hekim eksikliğini gideremeyen özel hastanenin ruhsatı iptal edilecek.

Hekim devri

Hastaneler hekim kadrolarını o il sınırları içinde başka bir özel hastane veya tıp merkezine devredebilecek veya karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi yapabilecek. Özel hastanenin yoğun bakım yatakları dahil toplam yatak sayısının 1/3'ünün yüzde 10'una kadar ek kadro devralmasına izin verilecek. Kadro devri iş ve işlemleri müdürlüklerce Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi üzerinden sonuçlandırılacak.

Hastanenin, bulunduğu ilden başka bir ile taşınması veya devri ile başka bir ildeki özel hastane veya tıp merkezine kadro devri, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak bakanlıkça uygun bulunması halinde yapılabilecek.
Özel Hastaneler Tetkik Komisyonu tarafından yerinde incelenmesi uygun görülen hastanelerde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere bakanlıkça yerinde inceleme heyeti oluşturulacak. Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile diğer sağlık personeli özel hastane kadrosunda, sözleşme ile çalışacak.
Çalışanların işten ayrılışları, en geç 5 iş günü içinde müdürlüğe bildirilecek ve çalışma belgesi iptal edilecek. Ayrılanın yerine aynı uzmanlık dalında hekim başlatılabilecek.

Hizmet alımı yapılabilecek

Özel hastanelerde, hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarının gerektirdiği biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarları bulunacak. Bakanlıkça hastanelerin bulunduğu il için tahsis edilen laboratuvar uzman sayısının her bir hastane için gerekli uzman sayısı bakımından yeterli olmaması halinde, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak bakanlıkça ruhsatlı özel laboratuvarlardan veya kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan laboratuvarlardan hizmet alımı yapılabilecek. Bu durumda hizmet veren laboratuvarın sorumlu uzmanı hizmet alan birden fazla hastane laboratuvarının sorumluluğunu üstlenebilecek.

Özel hastaneler, kliniklerinde takip ettikleri gebeler, yenidoğan ve bebeklerin izlenmesi ve kontrolü için istenilen kayıt ve bildirimleri belirtilen format ve sürelerde bakanlıkça belirlenen birime bildirecek. Usulüne uygun ve istenilen sürelerde bildirimde bulunmayan veya bildirimlerin incelenmesi sonucu tıbbi ve idari eksiklik ve olumsuzluklar tespit edilen özel hastaneler bakanlıkça uyarılacak ve haklarında işlem yapılacak.

Hekim davet edilebilecek

Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, özel hastane veya tıp merkezi kadrosunda kadrolu olarak çalıştıkları uzmanlık dalında olmak kaydıyla en fazla 2 diğer özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilecek. Diğer sağlık çalışanları en fazla bir diğer özel sağlık kuruluşunda görev alabilecek. Bu çalışma gün ve saatleri personelin sözleşmelerinde açıkça belirtilecek.

Özel hastanenin ruhsatında kayıtlı uzmanlık dallarında kadrolu çalışanlardan yan dal veya iki ayrı uzmanlığı olan tabipler, bulunduğu hastanede kadrolu çalıştıkları uzmanlık dalı dışındaki uzmanlık dalında da çalışabilecek. Bu durumda, her iki uzmanlık dalı da faaliyet izin belgesine işlenecek. Bu şekilde çalışan tabibin hastaneden ayrılması halinde, 60 gün içinde geçici olarak çalışılan uzmanlık dalında uzman tabip bulunamaz ise bu uzmanlık dalı faaliyet izin belgesinden çıkarılacak.

Sağlık durumu aciliyet arz eden ve/veya başka kuruma sevki tıbben riskli olan hastalar için, tedavisini üstlenen tabibin talebi üzerine tıbbi görüş, destekleyici ve tamamlayıcı hizmet veya yardım alınması için konsültasyon hizmetine ihtiyaç duyulan dalda o ildeki öncelikle özel sağlık kurum/kuruluşlarındaki kadrolu hekimlerden olmak üzere konsültan hekim davet edilebilecek. Konsültan hizmet bedeli hastane tarafından hizmet sunan kuruma ödenecek. Bu şekilde hastaneye davet edilen konsültan hekimlerin isimleri ve uzmanlık dalları hakkında mesul müdür tarafından en geç 5 iş günü içinde müdürlüğe bilgi verilecek.

Serbest hekimler özel hastaneleri kullanabilecek

Mesleğini serbest olarak icra eden hekimler muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini özel hastanelerde yapabilecek. Bu durumda hastalar, hastanedeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususunda bilgilendirilecek.

Hekimlerin başka bir ildeki hastanede kadro dışı geçici çalışma kapsamında hizmet vermek istemeleri halinde, hizmet verilecek hastanenin tıbbi ve fiziki şartları ile personel özelliklerinin uygun olması, tedavi edilen hastaların sonraki bakım ve destek hizmetlerinin aksatılmaması, kadrolu çalıştıkları hastane ve hizmet sunacakları hastane ile olan sözleşmelerinde bu durumun açıkça belirtilmesi zorunlu olacak.

Kamudan istifa ederek boş bulunan özel hastane kadrosunda çalışacak hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile özel hastanelerden ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ayrılacağı ve başlayacağı kurum/kuruluşta planlama yapılabilmesi için 60 gün önceden ayrılacakları kurumun bulunduğu ildeki müdürlüğe ve çalışacakları hastanenin bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunacak. Bildirimde bulunmayanların hastane kadrolarına başlayışı yapılmayacak. İldeki hekim planlaması daha kısa sürede yapılması halinde her iki ilin müdürlüğünün muvafakati alınarak 60 günden önce de hekim başlatılabilecek.

Personel sınırları

Özel hastanenin hizmet sunduğu uzmanlık dallarının her birinde en az 1 kadrolu uzman tabip, belli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren hastanelerde ana uzmanlık dalında en az 4 uzman tabip, ana faaliyet ile bağlantılı diğer uzmanlık dallarında en az 1 uzman tabip, cerrahi uzmanlık dalı bulunan hastanelerde en az bir anestezi ve reanimasyon uzmanı bulunacak.

Ayrıca her 7 hasta yatağı için en az bir, ameliyathanelerde her ameliyat masası için en az 1, yenidoğan yoğun bakımda dahil yoğun bakımlarda bakanlıkça belirlenen yoğun bakım sınıflandırmasına uygun sayıda, doğum kliniğinde 5 bebek hasta yatağı için en az 1, ilave her 7 bebek yatağı için en az bir, gözlem ünitesinde her yedi gözlem yatağına en az 1 hemşire ve sağlık memuru görevlendirilecek.

11 Mart 2009'dan önce ruhsatlandırılan hastanelerin, 11 Mart 2009 itibariyle belirlenen kadrolu uzmanlık dalları ve kadrolu hekim sayıları hastane kadrosu olarak kabul edilecek. Bu tarihten sonra ruhsatlandırılan hastanelerin, bakanlıkça onaylanmış ön izin projeleri dikkate alınarak ve yoğun bakım yatakları dahil toplam yatak sayısının 1/3'ünü geçmeyecek sayıda belirlenen uzmanlık dalları ve kadrolu hekim sayıları hastane kadrosu olarak kabul edilecek.
Bu hükmün yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsat işlemleri devam eden hastanelerin, bakanlıkça onaylanmış ön izin projesi ve yerinde inceleme raporlarındaki kapasiteler dikkate alınarak ve yoğun bakım yatakları dahil toplam yatak sayısının 1/3'ünü geçmeyecek sayıda belirlenen uzmanlık dalları ve kadrolu hekim sayıları hastane kadrosu olarak kabul edilecek.

Hastanelerin kadrolarını tamamlamaları için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bakanlıkça verilen ek sürelerden yararlananların ek süre sonu itibarıyla tamamlayabildikleri kadroları hastane kadrosu olarak kabul edilecek.

Hürriyet GazetesiBu Haber Toplam 11986 Defa Okunmuştur
Yorum Ekle Arkadaşına Gönder Yazdır Yukarı
   

 Kullanıcı
 Parola
  Yeni Üye Şifremi Unuttum
 

Yozgat Dondu
Yozgat Dondu

Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında Hemşehrimiz Zeynep
Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında Hemşehrimiz Zeynep

Yozgatta Jandarma Broşür ile..
Yozgatta Jandarma Broşür ile..

Bozok Üniversitesini 3057 Kişi Tercih Etti
Bozok Üniversitesini 3057 Kişi Tercih Etti

Yozgat Bozok Üniversitesinden....
Yozgat Bozok Üniversitesinden....

Türkiye, dünyayı BBG evi gibi izleyecek!
Türkiye, dünyayı BBG evi gibi izleyecek!

Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesinde...
Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesinde...

Esnaf Kredi Faizleri Arttı
Esnaf Kredi Faizleri Arttı

iletişimde Vergiler Tek Kaleme Düşürülüyor
iletişimde Vergiler Tek Kaleme Düşürülüyor

Yozgat Tkdk Beşinci Proje Çağrısına Çıktı.
Yozgat Tkdk Beşinci Proje Çağrısına Çıktı.

  Resim Galerisinden


Yozgat Resimleri


Resimlerle Akdağmadeni 
 Yazarlar
Ahmet Hakan ÇOŞKUN HÜRRİYET GAZETESİ
Öcü yazısı
Av.Ruhi BACANLI YOZGAT HABER GAZETESİ
DEMOKRASİ VE PARTİLER
Metin Özkan GÜNEŞ GAZETESİ
Şehitleri özümsemek!
MUSTAFA ERANIL
YUNUS PEHLİVAN’DAN ‘özel’ TEHDİT
Nesrin MASARİFOĞLU YOZGAT GAZETESİ
Türkiyede sadece iki örnek: biri Pamukkale, diğeri
Osman Hakan KİRACI YOZGAT GAZETESİ
YUSUF KENAN YILMAZ'I RAHMETLE ANIYORUZ...
Osman KARACA SÜRMELİ HABER GAZETESİ
YOZGAT’IN GELECEĞİ “SORGUN’A BAĞLI
Rıfat ÇAKIR İLERİ GAZETESİ
BİZİM KÖYDE KADIN HAKLARI
Salim TAŞÇI İLERİ GAZETESİ
DAİRE ALIRKEN YANMAYIN TAPUNUZU KAPTIRMAYIN
Sürur ÖZTÜRK YOZGAT MUHABİR GAZETESİ
Sadir Durmaz araştırma önergesi vermedi mi?
Taha AKYOL HÜRRİYET GAZETESİ
En kötüsü...
TARIK YILMAZ İLERİ GAZETESİ
Canın sağolsun
İnan SOYER YOZGAT YENİGÜN GAZETESİ
Yozgatlıyız, pek şanlıyız 8 isim geçti, 5’i toprak
İsmail KÜÇÜKKAYA AKŞAM GAZETESİ
Zekeriya Öz'den Hilmi Özkök yorumu: 'O demokrasi k
Şahin ÖZMEN İLERİ GAZETESİ
Yeni Sezona Doğru
   Tüm Yazarlar
 
Bilgi Bankası Kayıt Formu
Reklam verebilirsiniz.İlkelerimiz | Yasal Uyarı

 :: Ana Sayfa :: Editöre Gönder :: Günün Haberleri :: İletişim

Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
© 2000-2021 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
İletişim: +90 212 562 66 66  |  Faks: +90 212 654 87 88  |  Destek: info@yozgat.org.tr
Sayfa Üretimi: 0.0453  | Teknik Destek: Cizginet
Haberler artık Outlook'ta

 

Kapat !